image banner
Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
480-BS/HU 03/01/2024 Sao lục Chỉ thị số 28-CT/TW về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 13
Tải về
479-BS/HU 03/01/2024 Sao lục Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Lượt xem: 13
Tải về
465-BS/HU 12/12/2023 Sao lục Quy định số 138-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan
Lượt xem: 15
Tải về
466-BS/HU 12/12/2023 Sao lục Chương trình hành động số 37-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị
Lượt xem: 26
Tải về
467-BS/HU 12/12/2023 Sao lục Kế hoạch số 19-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII
Lượt xem: 21
Tải về
468-BS/HU 12/12/2023 Sao lục Kế hoạch số 20-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII
Lượt xem: 15
Tải về
469-KH/HU 12/12/2023 Sao lục Kế hoạch số 21-KH/TW thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII
Lượt xem: 37
Tải về
460-BS/HU 01/12/2023 Sao lục Nghị quyết số 42-NQ/TW hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới
Lượt xem: 17
Tải về
461-BS/HU 01/12/2023 Sao lục Nghị quyết số 43-NQ/TW hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc
Lượt xem: 15
Tải về
462-BS/HU 01/12/2023 Sao lục Nghị quyết số 45-NQ/TW hội nghị lần thứ tám BCHTW Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội nghũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới
Lượt xem: 19
Tải về
12
Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang