image banner
image advertisement
anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementanh tin baiimage advertisementanh tin baianh tin baianh tin baianh tin baianh tin bai anh tin baiimage advertisementimage advertisementimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 322
  • Trong tuần: 3 098
  • Tất cả: 150937
Kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023).
Lượt xem: 55

Ngành Dân vận Xuân Trường ghi nhớ và thực hiện lời Bác dạy:  “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Nhiều năm qua, nhất là từ sau đại hội Đảng bộ huyện Xuân Trường lần thứ XXIV, công tác dân vận của hệ thông chính trị trên địa bàn huyện dành được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các tổ chức trong hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong huyện đạt được kết quả tích cực. Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu được đề cao.

 Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Chỉ đạo chặt chẽ công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Triển khai thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trong cải cách các thủ tục hành chính, giải quyết công việc của người dân. Kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở từ huyện đến cơ sở. Công tác tôn giáo thường xuyên được quan tâm. Ban Dân vận Huyện uỷ phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ hoàn thiện và ban hành Nghị quyết số 116-NQ/HU, ngày 21/8/2023 thay thế Nghị quyết số 84-NQ/HU, ngày 13/11/2008 của Ban Thường vụ Huyện uỷ Xuân Trường “về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới”hàng năm tổ chức tốt việc gặp mặt đảng viên Công giáo và hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; xây dựng, củng cố đội ngũ cốt cán cơ sở, cốt cán vùng đông đồng bào Công giáo.

anh tin bai

Cấp uỷ huyện Xuân Trường luôn quan tâm đến đội ngũ bộ làm công tác Dân vận

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Những kết quả quan trọng nêu trên đã góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; tạo sự đồng thuận trong xâ hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kêt toàn dân, thực hiện thăng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

anh tin bai

Thông qua đối thoại, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến kế, hiến công xây dựng quê hương giàu đẹp

         Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và các năm tới đây, Ban Dân vận Huyện uỷ tập trung tham mưu cho BCH, Ban Thường vụ Huyện uỷ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; thực hiện nghiêm Quyết định số 128-QĐ/HU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Ban Dân vận Huyện ủy, khối dân vận các xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, của Huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của các Ban chỉ đạo về công tác dân vận, công tác tôn giáo; trong phối hợp thực hiện công tác dân vận của hệ thống chính trị, tập trung tiếp tục làm tốt các chương trình phối hợp công tác, phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp, nắm thông tin và xử lý tình hình phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở; đảm bảo triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. Tham mưu cấp uỷ, chính quyền huyện và các xã, thị trấn tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện vào tháng 10, tháng 11 năm 2023; triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2030; công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trên địa bàn huyện

 Hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở tham mưu cấp ủy nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, nhất là bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân vận cho cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận, đặc biệt là kinh nghiệm xử lý tình huống công tác tôn giáo ở cơ sở; chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, đặc biệt là quan tâm những địa bàn có đông đồng bào theo tôn giáo, vùng có khó khăn; đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền và phát huy vai trò của người có uy tín và cốt cán trong các tôn giáo; nhân rộng những mô hình, điển hình và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực hơn nữa gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; quan tâm vận động nhân dân thực hiện việc nuôi trồng, sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

anh tin bai

Hàng năm, vào dịp Mùa Chay huyện Xuân Trường đều tổ chức gặp mặt đảng viên công giáo

 Năm 2023 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện và đề ra những giải pháp quan trọng cho những năm tiếp theo để đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Đội ngũ cán bộ dân vận huyện Xuân Trường khắc phục khó khăn, tiếp tục nỗ lực với quyết tâm chính trị cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả công tác dân vận chính là thước đo sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị; sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể, sức mạnh của nhân dân; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; đồng tâm, hiệp lực xây dựng quê hương Xuân Trường ngày càng giàu mạnh./.

Thực hiện: Ban Dân vận Huyện ủy.

Cơ quan chủ quản: Xã Xuân Ninh- Huyện Xuân Trường
Địa chỉ: Xã Xuân Ninh - Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định
Email: xaxuanninh.xtg@namdinh.gov.vn
Chung nhan Tin Nhiem Mang